Mittetulundusühingu "Orienteerumisklubi ILVES"

PÕHIKIRI

 1. Üldsätted.
  1. Orienteerumisklubi Ilves on asutatud 3. oktoobril 1978. aastal.
  2. Orienteerumisklubi Ilves, kui vabal tahtel ning liikmete omavalitsusel tegutsev iseseisev spordialane ühendus on moodustatud määramata ajaks ja ühendab orienteerumisega tegelevaid üksikisikuid selle spordiala harrastamiseks, arendamiseks ja toetamiseks.
  3. Orienteerumisklubi Ilves juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ning sellega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest.
  4. Orienteerumisklubi Ilves on põhieesmärgi saavutamisele suunatud tegevusega avalikes huvides tegutsev ja kasumit mittetaotlev juriidiline isik, kellel on oma iseseisev bilanss.
  5. Orienteerumisklubi Ilves on õigus avada ning sulgeda kontosid ja arveid krediidiasutustes nii kodu-kui välismaal.
  6. Orienteerumisklubi Ilves on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
 2. Nimi, asukoht, aadress
  1. Mittetulundusühingu nimi on "Orienteerumisklubi Ilves" (edaspidi klubi).
  2. Klubi asukoht on Tartu linn.
 3. Tegevuse eesmärk, ülesanded ja nende täitmise kindlustamine.
  1. Klubi näeb oma tegevuse põhieesmärgina orienteerumisspordi edendamisele kaasaaitamist kõikidele klubi liikmetele soodsate tingimuste loomise, vaba aja sisuka veetmise ja üldise tervistav-sportliku kasvatuse edendamise kaudu rahva vaimse ja kehalise jõu tõstmist.
  2. Klubi ülesanneteks on:
   1. koondada ja ühendada orienteerumisspordist huvitatud isikuid;
   2. aidata kaasa või stIu s-ja tervisesportlastele, vastavalt nende tasemele, vajalike treeningtingimuste tagamisele, võistlustest osavõtu võimaldamisele Ja varustusega kindlustamisele;
   3. aidata kaasa kohtunike ja treenerite kaadri väljaõppe ja enesetäiendamise tagamisele ning sportlaskonna järelkasvu koolitamisele;
   4. orienteerumisvõistluste korraldamine;
   5. orienteerumisvõistlusteks vajaliku inventari, orienteerumiskaartide ja sümboolika valmistamine.
  3. Põhieesmärgi saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks:
   1. viib klubi iseseisvalt läbi sportlikke ning muid orienteerumissporti propageerivaid üritusi ning osaleb teiste klubide poolt korraldatud võistlustel ja muude ürituste organiseerimisel;
   2. arendab klubi koostööd teiste spordiorganisatsioonidega, omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu-kui välismaal;
   3. autasustab klubi sportlasi ja teisi oma liikmeid ning toetajaid;
   4. vastavalt võimalustele loob klubi soodustingimusi klubi liikmetele klubi vara kasutamiseks, võistlustelosalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
   5. annab välja stipendiume;
   6. klubi viib läbi sportlase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil ühekordseid tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab muid tehinguid kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga.
 4. Klubi liikmeskond.
  1. Klubi liikmeteks on noor-, tegev- ja toetajaliikmed.
  2. Klubi tegevliikmeteks võivad olla orienteerumisspordist huvitatud vähemalt 14 aastased isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordselt sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu.
  3. Klubi noor- ja tegevliikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Klubi liikmeks astumise ning liikmemaksude tasumise täiendavad tingimused ja korra kehtestab ning vastuvõtmise otsustab juhatus.
  4. Sisseastumismaksu suuruse ja liikmemaksu otsustab üldkoosolek. Liikmeskonnast lahkumisel või väljaarvamisel sisseastumis-ja liikmemakse ei tagastata.
  5. Klubi noorliikmeteks võivad olla kõik alla 14 aastased orienteerumisspordist huvitatud isikud, kes on avaldanud soovi ühineda klubiga, kes tunnistavad ja täidavat käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning kellel on olemas lapsevanema või hooldaja nõusolek klubiga liitumiseks. Klubi noorliikmed on vabastatud ühekordsest sisseastumismaksust ja regulaarset liikmemaksust.
  6. Klubi toetajaliikmeks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes on toetajana materiaalselt kaasa aidanud klubi eesmärkide saavutamisele.
  7. Klubi liikmetel on õigus:
   1. osaleda klubi tegevuses selle põhieesmärgi ja ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks;
   2. osaleda hääleõigustikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll-ning teistesse valitavatesse organitesse ning esindada ametiisikuna klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
   3. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
   4. kasutada võimaluse korral ja vastavalt kehtestatud tingimustele eeliskorras klubi vara;
   5. kanda klubi sümboolikat;
   6. liikmeskonnast igal ajal lahkuda klubi juhatuse poolt kehtestatud korda ja tingimusi järgides.
  8. Klubi liikmed on kohustatud:
   1. järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
   2. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
   3. tasuma sisseastumisel sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu 1. maiks;
   4. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
   5. esindama Eesti klubidevahelistel võistlustel orienteerumisklubi Ilvest, erandeid teeb president või tema poolt volitatud isik (juhtudel, kui võistluse juhend lubab teatevõistlustel segavõistkondi).
   6. lahkudes klubi liikmeskonnast tasuma eelnevalt võlad.
  9. Kui klubi liige süstemaatiliselt rikub põhikirjas sätestatud nõudeid või teisi valitud organite ning ametiisikute poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte, võidakse ta juhatuse otsusega jätta ilma soodustustest, klubi tegevusest ajutiselt eemaldada, millega kaasneb punktis 4.4. sätestatud liikme õiguste kaotamine ning punktis 4.5. sätestatud kohustuste peatamine eemaldamise ajaks või liikmeskonnast välja arvata.
  10. Klubi tegevusest ajutiselt eemaldatud liikme õiguste taastamise või väljaarvamise peab juhatus otsustama hiljemalt 1 kuu jooksul klubi tegevusest ajutiselt eemaldamise otsuse tegemise päevast arvates. Kui juhatus nimetatud aja jooksul klubi tegevusest ajutiselt eemaldatud klubi liikme õigusi taastavat või vä1jaarvamise otsust ei langeta, loetakse klubi tegevusest ajutiselt eenlaldatud liiknle õigused automaatselt taastatuks.
  11. Klubist väljaarvatud liikmel on õigus vastava taotluse alusel paluda enda liikmeks ennistamist järgneval klubi üldkoosolekul.
 5. Klubi vahendid ja vara.
  1. Klubi vahendid ja vara tekib sisseastumis- ja liikmemaksudest, kodu-ja välismaiste juriidiliste ja üksikisikute annetustest, toetustest ja pärandustest, riigi-ja kohalike eelarvete eraldistest, klubi põhikiljaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest saadavatest summadest, finantstulust, soetatud inventari üürist ning muudest laekumistest.
  2. Klubi esitab aruanded ja maksab seaduses ettenähtud maksud.
 6. Klubi juhtimine ja tegevuse kontrollimine.
  1. Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek, kelle kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
  2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele ette teatama vähemalt viisteist (15) päeva. Üldkoosoleku kutsel peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus ja teeb üldkoosolekule ettepaneku selle kinnitamiseks.
  3. Orienteerumisklubi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 1/10 liikmetest. Otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Igal liikmel on üks hääl. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.
  4. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb üldkoosolek sama päevakorraga teistkordselt kokku kutsuda ja selline koosolek on otsustusvõimeline sõltumata osavõtjate arvust, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
  5. Üldkoosoleku viib läbi klubi president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja antud koosolekul vastu võetud reglemendi järgi.
  6. Üldkoosolekul võib otsustada kõikide klubi tegevusse puutuvate küsimuste üle, kusjuures selle ainupädevusse kuulub:
   1. põhikirja vastuvõtmine ja selle muutmine ning täiendamine;
   2. möödunud aasta tegevuse-ja finantsaruande ning revidendi poolt teostatud kontrolli tulemuste kinnitamine;
   3. uue aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
   4. juhatuse liikmete ja revidendi (või komisjoni) valimine;
   5. klubi ühinemise ja jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine.
  7. Otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab üle poole klubi üldkoosolekul osalejatest.
  8. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kiljutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
 7. Juhatus.
  1. Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib klubi tegevust 3 kuni 9 liikmeline juhatus, kelle arvulise koosseisu määrab üldkoosolek. Juhatuse koosseisu valimiselosutuvad valituks enim hääli kogunud kandidaadid. Juhul kui vajalik arv poolthääli jääb saamata, korraldatakse järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.
  2. Juhatusse valitud liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe (presidendi).
  3. Juhatus valitakse mitte kauemaks kui kaheks aastaks.
  4. Juhatuse liige, kes ei ole õigustanud ühingu liikmete usaldust, võidakse liikmete poolt tagasi kutsuda enne tähtaega. Tagasikutsumist võidakse algatada, kui seda nõutakse vähemalt 10% liikmete häältega. Avaldus juhatuse liikme tagasikutsumise kohta tuleb esitada juhatusele üldkoosoleku päevakorda võtmiseks. Tagasikutsumine ning uue liikme valimine otsustatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimiskorra alusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel, milles selgitab juhatuse töös osalemist takistavaid asjaolusid. Tagasiastunud liikmed asendatakse järgmisel üldkoosolekul juhatuse liikmete valimiskorra alusel.
  5. Juhatus otsustab kõik klubi tegevusse puutuvad küsimused, välja arvatud küsimused, mis põhikirja järgi kuuluvad üldkoosoleku ainupädevusse. Juhatuse pädevusse kuulub:
   1. liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonna st lahkumise ja väljaarvamise otsustamine;
   2. vara kasutamine ja käsutamine;
   3. liitudesse ühinemise ja sealt lahkumise otsustamine;
   4. laenude võtmine ja andmine;
   5. klubi komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
   6. klubidevaheliste suhete koordineerimine;
   7. sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
   8. võistluskalendri, võistluste eelarvete, klubi koondvõistkondade, kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude ja juhendite kinnitamine ning muude orienteerumissporti puutuvate üldküsimuste lahendamine.
   9. Juhatuse koosoleku kutsub kokku president või tema poolt volitatud isik vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord kuus.
  6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on enamus liikmetest.
  7. Otsused loetakse vastuvõetuks, kui poolt hääletab enamus kohalolevatest juhatuse liikmetest.
  8. Juhatuse koosolekud protokollitakse, kus fikseeritakse ka juhatuse poolt vastu võetud otsused ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.
  9. Klubi president tegutseb põhikirja alusel erivolikirjata ning esindab klubi kõigis organisatsioonides, lahendab organisatsioonilisi küsimusi, avab kontosid Ja arveid krediidiasutustes, sõlmib lepinguid, võtab tööle ja vabastab töölt töötajaid ning annab välja volikirju ja korraldusi.
 8. Järelvalve
  1. Klubi finants-majanduslikku asjaajamist kontrollib revident, kes valitakse mitte kauemaks kui kaheks aastaks üldkoosoleku poolt.
  2. Revident ei või olla samal ajal klubi juhatuse liige.
  3. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.
  4. Revidendi tagasikutsumist võidakse algatada, kui seda nõutakse vähemalt 10% liikmete häältega.
  5. Revidenti võib asendada audiitorkontrolI.
 9. Klubi tegevuse lõpetamine.
  1. Klubi tegevus lõpetatakse:
   1. üldkoosoleku otsusega. Klubi tegevuse lõpetamiseks on vajalik 2/3 klubi tegevliikmete nõusolek.
   2. muul seaduses ettenähtu alusel.
  2. Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega sätestatud korras.
  3. Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud klubi vara üle kasutamiseks tulumaksudoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.

Käesoleva põhikirja redaktsioon on vastu võetud 17. juunil 2015 aastal.