Eetilise tegevuse põhimõtted:

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Orienteerumisklubi Ilvesel on selge ja arusaadav missioon. Orienteerumisklubi Ilves järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Orienteerumisklubi Ilves väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Orienteerumisklubi Ilves kaasab inimesi spordivõistluste korraldamise ja Eesti Orienteerumisliitu kuulumise kaudu spordi edendamisse.
3. Orienteerumisklubi Ilves kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Orienteerumisklubi Ilves peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Orienteerumisklubi Ilves püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Orienteerumisklubi Ilves, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Orienteerumisklubi Ilves ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Orienteerumisklubi Ilves, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Orienteerumisklubi Ilves ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Orienteerumisklubi Ilves kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Orienteerumisklubi Ilves lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Orienteerumisklubi Ilves annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Orienteerumisklubi Ilves peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Orienteerumisklubi Ilves avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon orienteerumisklubi Ilvese missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab  olema avalik ja arusaadav.
16. Orienteerumisklubi Ilves suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Orienteerumisklubi Ilves on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Orienteerumisklubi Ilves on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Orienteerumisklubi Ilves ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Orienteerumisklubi Ilves peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Orienteerumisklubi Ilves austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Orienteerumisklubi Ilves tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Orienteerumisklubi Ilves ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.